مَن کیســتم؟!

مَن کیــمیا عبـــاسی | kimia abbasi هســـتم! :)

ســاکنِ تهـران و با 16 ســـال سِن D;

اگر در رابطه های مان بینِ
خطوط رفتار نکنیم روزگار جریمه مان میکند!
آنوقت ما می مانیم و قلبی به پارکینگ رفته و قبضِ جریمه ای که روی آن نوشته شده :
" تا مدت ها زندگی ممنوع است "

:)
Designed By Erfan Powered by Bayan